Ve městě Udždžain, v Madhya Pradéši, centrálním indickém státu, se letos během dubna a května koná Simhastha kumbha mela. Udždžain není jen pouhým městem, je posvátným městem Mókšadájiní (Městem osvobození), dědictvím indické kultury.

Mahakaleshwar temple Ujjain 1

Mókšadájiní souvisí s matkou bohyní neboli Božskou Matkou. Po více než dvě tisíciletí  Udždžain, jakožto svaté město, velebil také statečnost krále Vikramadityji, a v lidové poezii se velmi vážený básník, světec Kavi Kulguru Kalidás, zmiňuje o městě jako o zářivém. Ve Skanda puráně je Udždžain označován jako „pratikalpa“, to znamená „počátek Stvoření“ - což symbolizuje jeho starobylý původ. Náboženský význam Udždžainu je často zmiňován i ve védách a upanišádách.


Za časů Mahábháraty, kdy Indie byla na vrcholu své slávy, mělo "Město osvobození" svrchovanou důležitost a byla tam založena proslulá univerzita. Udždžain je  opakovaně zmiňován ve starobylé literatuře i v dílech velkých spisovatelů jako Kalidás, Bána, Vjása, Sudraka, Bhavabhúti, Vilhan, Amrsing a Parigupta.

Náboženský význam Udždžainu spočívá též v tom, že je jedním z nejposvátnějších "sedmi měst" - Sapta mókša púrí - sedmi svatých měst osvobození, která jsou nejoblíbenějšími poutními místy v Indii, neboť mnozí věří, že zde mohou být vysvobozeni ze své pozemské pouti. Proto je Udždžain také známý jako "Avantika puri".

श्मशान उर्वरक्षेत्रं पीठं तु वनमेव च । पञ्च्येकै न लभ्यन्‍ते महाकाल वनादृते ॥

śmaśāna urvarakṣetraṃ pīṭhaṃ tu vanameva ca ।
pañcyekai na labhyan‍te mahākāla vanādṛte ॥

Šamšán urvar khétram pítham tu vanméva ča
pančajéké na labhjanté mahákál banadraté

To znamená: Mahákala vana (les Pána Šivy) je posvátným místem, kde spolupůsobí pět nejdůležitějších věcí, což kromě Udždžainu není nikde jinde na světě. Všechna svatá poutní místa existují v Avantika purí neboli "Mahákala vana".

Říká se, že Udždžain se nachází na zvláštním místě planety "kde jsou všechny hříchy odsouzeny k zániku",  na posvátném místě, kde je možné získat požehnání určitých aspektů božské matky, harsiddhi a matrika, kde přebývá Bůh a dokonce i smrt může dosáhnout spásy (mókši).

Jenom jediné ze čtyř posvátných měst pro Kumbha melu, pouze Udždžain kumbh, je známé jako Simhasta kumbh - což souvisí s postavením Jupitera ve Lvu (simha znamená "lev") během měsíce vaišakh (duben/květen). Oddaní věří, že stačí pobývat pouhých 5 dnů v Udždžainu, během příznivých dnů vaišakhu, aby člověk získal svrchované osvícení a že je to totéž, jako žít několik miliónů let v Káší (posvátném městě Varanásí).

Stejně jako na všech čtyřech posvátných místech kumbh, dochází ke Kumbha mele na řece Šipra v Udždžainu ve dvanáctiletém cyklu, letošní obřady začnou v den úplňku 22. dubna a oslavy budou pokračovat až do úplňku 21. května 2016.